AVI-kontroll – mida teada ja kuidas käituda

Soomes tegutsevaid Eesti ettevõtteid tabab sageli ebameeldiva üllatusena AVI-kontroll, kuna see toob kaasa mitmeid kohustusi, mille täitmata jätmisel ootab firmat kopsakas trahv, samuti töölubadest ilma jäämine. Allpoolses artiklis räägime lähemalt, mida AVI endast kujutab, kuidas AVI-kontrolliks valmistuda ja sellega seonduvaid ootamatusi ennetada.

Mida kujutab endast AVI?

AVI ehk aluehallintovirasto on laia ampluaaga ametiasutus, kelle ülesandeks on anda nõu erinevates inimeste õigusi puudutavates küsimustes, käsitleda ettepanekuid ning kaebusi, näiteks tegeleb AVI patsiendi õigustega, alkoholi turunduse õiguspärasuse küsimustega. Samuti on AVI pärusmaaks lubade väljastamine (näiteks alkoholi müügiks restoranis) ning ka riigirahastuste andmine näiteks koolide, raamatukogude, spordirajatiste jmt ehitamiseks.

Lisaks eeltoodule on AVI üheks olulisemaks ülesandeks korraldada tööohutusalast järelevalvet, mh tagada, et tööandjad järgiksid seadusi ja vastutaksid selle eest, et inimeste töötingimused vastavad Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi töö- ja võrdõiguslikkuse osakonna juhendmaterjalidele ja õigusaktidele. Järelevalve eesmärk on tagada, et töötamine Soomes oleks „tervislik, ohutu ja õiglane“. AVI-l on Soomes sarnane funktsioon nagu Eestis Tööinspektsioonil, kuid siiski palju suuremad õigused.

AVI erilises huviorbiidis on ehitussektor, kuna sealsete välismaalastest töötajate õigusi rikutakse üsnagi sageli kas tahtlikult või teadmatusest.

AVI-kontrolli põhjused

AVI-kontrollkäik toimub laias laastus kahel põhjusel – esiteks, tullakse teostama kontrolli asjaomase isiku kaebusel või kutsel, teiseks teostatakse pistelist kontrolli juhuvalimi alusel.

AVI-kontroll kaebusel või kutsel

Töötaja kaebus

AVI-kontrolli teostamise sagedaseks põhjuseks on töötaja kaebus, kes on teada saanud, et tema õigusi rikutakse ja kes pole saanud või osanud probleemi omapoolselt tööandjaga lahendada. Või siis pöördubki töötaja AVI poole lihtsalt selleks, et saada juriidilist nõu, mida AVI tasuta jagab. Väga sageli on pöördumise põhjuseks ületundide ebaõiglane kompenseerimine.

Ületunnitöö tasustamist reguleerivad Soomes töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid. Ületunnitöö kuulub tasustamisele tasulise vaba ajaga või tavalisest kõrgema töötasuga. Tavapärasest kõrgem töötasu kehtib ka töötamisel nädalavahetustel ja riigipühadel.

Oma praktikas oleme kohanud seda, et tööandjad lähtuvad töötaja palkamisel projekti kogutasust ja seetõttu kohaldavad sama tunnihinda kogu tööle, olenemata, mis ajal see on tehtud, kuid seadus sellist käitumist ei luba. Kui töötajad lisatasu õigusest teadlikuks saavad, pöörduvadki nad sageli oma õiguste kaitseks AVI poole.

Peatöövõtja kutse

Sageli on AVI-kontrolli teostamise põhjuseks peatöövõtja kutse, kes pole kindel alltöövõtjate tegutsemise õiguspärasuses ja soovib kindlustada, et probleemide ilmnemisel nemad ei pea alltöövõtja tegemata töö eest vastutama. Sageli on põhjuseks asjaolu, et peatöövõtja märkab tööplatsil liikumas kolmandate riikide isikuid ja soovib kontrollida, et neil oleks vajalikud load Soomes töötamiseks. Peatöövõtja aktiivsus on tingitud asjaolust, et lõplik vastutus ehitusplatsil toimuva üle lasub peatöövõtjal ja kui ilmneb, et on kasutatud illegaalset tööjõudu, on peatöövõtjal juhusliku kontrolli käigus keeruline tõestada, et nad polnud sellest teadlikud.

Tööõnnetus

Nagu ka Eestis, tuleb Soomes tööõnnetustest ametiasutusele teada anda. Tavapäraselt järgneb tööõnnetusele põhjalik kontroll, mida teostatakse nii tööplatsi tingimustele kui ka töötajaid puudutavale dokumentatsioonile.

AVI-kontroll juhuvalimi alusel

AVI inspektorid teostavad ettevõtetele aktiivselt kontrolli ka juhuvalimi alusel või omaalgatuslike visiitidena. Aastatel 2017-2022 teostati peaaegu 130 000 töökoha ülevaatust. Ligi pooled kontrollid olid seotud ohutusega ja veerand füüsilise töökeskkonnaga. 16% puhul oli peamiseks kontrolli teostamise aluseks töösuhe, 8% hall majandus ja 4% puhul psühhosotsiaalne töökeskkond. 2022. a. tegid inspektorid 6200 ettekirjutust, kuna märkasid õigusaktide rikkumist.

Millistele peamistele nõuetele tuleb tööandjal Soomes vastata, et AVI-kontroll ei tooks kaasa ettekirjutust?

Eelteade

Oluline on silmas pidada, et tööandjad on kohustatud AVI-veebikeskkonna kaudu saatma eelteate töötajate Soome tööle saabumise kohta. Kuigi on levinud eksiarvamus, et EL liikmesriigist tööle tulijate puhul see ei kehti, peavad ka nemad vastava eelteate tegema. Oluline on, et teade on edastatud AVI-le enne, kui inimesed on töökohale või -platsile jõudnud ja teatise esitamine ei tohi jääda töö alustamisega samale päevale.

Lepingud, kindlustus, töötervishoiu dokumentatsioon

Vajalik on, et tööandja on peatöövõtjaga sõlminud korrektse lepingu, samuti esitanud peatöövõtjale platsil tegutsevate töötajate andmed ja dokumentatsiooni. AVI-kontrolli käigus vastava dokumentatsiooni olemasolu kontrollitakse. Sagedased on juhtumid, kus tullakse teostama kontrolli ühele ettevõttele, aga otstarbekuse tõttu teostatakse kontroll kõikidele ehitusobjektiga seotud ettevõtetele – nii peatöövõtjale kui alltöövõtjatele.

Kui töötajad on Soomes tööl lähetuse korras, on vajalik taotleda ka A1 tõend, mis näitab, et sotsiaalkindlustusmaksud (pension, töötus, sots) makstakse Eestis. Ka seda kontrollitakse AVI poolt. Tähtsateks on ka toimivate kindlustuslepingute ja töötervishoiulepingute olemasolu.

Oluline on korrektne tööajaarvestus

Tööajaarvestuse pidamine on nõutud ehitusobjektidel ja muudel töökohtadel, mis lähtuvad summeeritud tööaja arvestusest. Tööajad peavad olema dokumenteeritud alates esimesest tööpäevast tundide kaupa iga töötaja kohta eraldi. See võimaldab selgelt määratleda, kui palju on tehtud ületunnitööd ja millistel alustel tuleks maksta lisatasu või kompenseerida tasustatud vaba ajaga.

Kui tööajaarvestustabelit pole korrektselt peetud ja seaduste järgimist ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, tuleb tabel tagantjärgi taastada. AVI teostab kontrolli kaardiga registreeritud tööaegade alusel, saades info peatöövõtjalt ja võrdleb andmeid väga täpselt.

Ettekirjutuse täitmine ja trahvid

Tavapärane käitumismuster on, et AVI teeb esimese kontrolli põhjal ettekirjutuse, mida tuleks muuta ja teisiti teostada ning määrab ka tähtaja. Kindel võib olla selles, et AVI teostab ka järelkontrolli, et veenduda ettekirjutuste täitmises. Trahve hakatakse tavapäraselt määrama peale järelkontrolli, kui ettekirjutust ei ole osaliselt või täielikult ellu rakendatud. Trahvimäärad on enamasti krõbedad ja trahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest, kuna trahvi võib määrata korduvalt, kuni ettekirjutuse täieliku täitmiseni.

Just õiglast töötasu peab AVI oma kontrollide käigus vägagi oluliseks, et tagada Soome seadustest tulenev kõrgem tasu ületundide ja õhtutundide eest või tasustamine vaba ajaga. AVI on soovitanud võtta kasutusel tunnipanga süsteemi, mis aitab paindliku töögraafiku puhul tagada õiglase tööaja ja töötasu arvestuse.

Milles saavad meie konsultandid teile abiks olla?

Wisecounteri konsultandid saavad olla abiks nii AVI-kontrolliks valmistumisel ja üllatuste välistamisel, kui kontroll peaks teostatama. Samuti saame olla abiks, kui olete juba saanud AVI-kontrolli osaliseks või on teil infot, et selline kontroll lähiajal teile teostatakse.

Meie ampluaas on korrektse dokumentatsiooni koostamine: A1 taotlus, lepingud, täpne palgaarvestus, kindlustused jne. Samuti aitame sisse seada lihtsasti kasutatava tööajaarvestuse.

Vajadusel võtame enda kanda suhtluse AVIga. Meie konsultandid suhtlevad Soome ametiasutustega soome keeles. Soomes on võimalik asju ajada ka inglise keeles, kuid oleme kogenud, et suhtlemine soome keeles annab diskussioonidel suurema paindlikkuse ning paremad tulemused.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.